گروه درمانی همان درد لذت بخش است.

چاپ مقاله

گروه درمانی همان درد لذت بخش است.

گروه درمانی:

 دربارۀ تعریف گروه درمانی، در تحلیل های قبلی تک جمله ای های دکتر در سایت توضیح داده ام.

تعریف کلی گروه درمانی این است که گروه درمانی یا روان درمانی گروهی همانند روان درمانی انفرادی است با این تفاوت که در این روش مشاور به جای تمرکز بر روی یک فرد و مشکلات مختص به وی با یک گروه و یا چندین نفر سروکار دارد. هر یک از اعضا مشکلات خود را در گروه مطرح می کنند. بازخورد و مشکلات دیگر اعضا را نیز می شنوند و در مورد آنها نظر، احساسات و افکار خود را بیان می کنند. در نتیجه این تعاملات،اعضای گروه در روند ایجاد تغییرات به یکدیگر کمک می کنند و مشاور نیز به عنوان رهبرگروه که وظیفۀ تسهیل گری دارد، مسائل گروه را در مسیر مناسب و تا رسیدن به بینش هر یک از اعضا نسبت به مشکل خود هدایت می کند.

گروه درمانی همان درد لذت بخش است.

[irp posts=”8567″ name=”مشاوره و رواندرمانی گروهی”]

درد لذت بخش:

با خواندن این عبارت که “گروه درمانی همان درد لذت بخش است” چه احساسی به شما دست می دهد؟

آیا تا به حال تجربه گروه درمانی داشته اید؟ آیا تا به حال شده دردی داشته باشید و از آن لذت هرچند کوتاه برده باشید؟ مثلاً تا به حال دقت کرده اید وقتی که جای نیش پشه را می خارانیم هم لذت بخش است و هم دردآوره. گروه درمانی هم تا حدودی همان گونه است. به این صورت که شنیدن بازخوردهای اعضا و دقت به رفتار خود در گروه که به نوعی نمادی از رفتار خود در خارج گروه هم هست دردآوره ولی در عین حال همدلی اعضا و توجه آنها، شنیدن مشکلات اعضا و کمک کردن به همدیگر لذت بخش است.پختگی و تغییر کردن در فرآیند گروه همان درد لذت بخش است. با توجه به تجربۀ یک ساله خودم در گروه درمانی هم به عنوان عضو و هم به عنوان روان درمانگر این تحلیل را بیان کردم.

امیدوارم از این تحلیل کوتاه لذت برده باشید.

نویسنده: زینب پندار، دانشجوی دکتری مشاوره، کارشناس ارشد روانشناسی.

[irp posts=”9812″ name=”گروه درمانی خانواده : از تشکیل تا فرایند گروه”]