زبان بدن را بشناسید

زبان بدن زبان بدن عامل مهمی در تشکیل طرحواره های شخصی است. زبان بدن نشانه های مهمی را با دربارهٔ افکار، نگرش ها، و احساسات فرد تأمین می کند- به فرض اینکه ما اطلاعات را درست درک کنیم. برای مثال، نحوه ای که افراد خود را انتقال می دهند، نشانه هایی را در مورد اینکه چگونه احساس می کنند و […]

بیشتر بخوانید