مراعات بیش از حد دیگری، گم کردن خویش است

مراعات بیش از حد دیگری، گم کردن خویش است

مراعات بیش از حد دیگری، گم کردن خویش است. مراعات کردن : به نظر شما دلیل مراعات کردن دیگران چیست؟ آیا بی پروا بودن مناسب است یا مراعات کردن؟ افرادی که بیش از حد مراعات حال دیگران را می کنند اغلب از موضوعی هراس دارند. هراس از تنها شدن، از اینکه کسی آنها را دوست نداشته باشد، از اینکه ارزشمند […]

بیشتر بخوانید