بنیانگذاران فلسفه وجودی

بنیانگذاران فلسفه وجودی

بنیانگذاران فلسفه وجودی   کرکیگارد، نیچه و بوبر سورن کرکیگارد (۵۵-۱۸۱۳): فیلسوف دانمارکی و بنیانگذار فلسفه وجودی مدرن. وی فقدان احساسات و نیز همنوایی در میان عالم مسیحیت قرن نوزدهم را مورد نقد قرار داد. وی همچنین از فلسفه انتزاعی هگل بیزاری جست. او که به خدا معتقد بود تصریح کرد که انسان نیازمند توجه به حقایق ذهنی خویش است […]

بیشتر بخوانید