مدیریت هیجان و کنترل احساسات

مدیریت هیجان و کنترل احساسات

مدیریت هیجان و کنترل احساسات با هیجانات درونم چه کنم و احساساتم را چگونه مدیریت نمایم؟ عصبانیت، خوشحالی، گناه، اندوه و این احساسات و هیجانات : بخشی از زندگی ما هستند؛ اما کنار آمدن با آنها همیشه برای ما ساده نیست. پس با این هیجانات چه باید کرد؟ باید با تمامی وجود درگیر آنها شویم یا کنترلشان کنیم؟ فهم این […]

بیشتر بخوانید