نحوه برخورد با کودک هنگام دیدن نمرات او

نحوه برخورد با کودک هنگام دیدن نمرات او

نحوه برخورد با کودک هنگام دیدن نمرات او روبرو شدن با کارنامه کارنامه حاصل و دستاورد تلاش های فرزندان در طی یک دوره تحصیل و پس از پایان امتحانات است. البته ممکن است انتظارات والدین با نمرات موجود در کارنامه متناسب نباشد و در واقع توقعات آنها برآورده نشود. این موضوع شاید باعث برخورد نسنجیده با کودک شده، روح لطیف […]

بیشتر بخوانید