ترس از شکست و مقابله با آن

ترس از شکست و مقابله با آن

ترس از شکست و مقابله با آن   نیاز شدید به محبت نیاز شدید به محبت کافی است تا یک عمر احساس بدبختی کنید. اما اگر می خواهید از این هم بیشتر احساس بدبختی کنید، می توانید این باور ابلهانه تر را که باید کاملا قابل، باعرضه و موفق باشید، دنبال کنید. صورت عاقلانه تر اما همچنان ابلهانه این باور  […]

بیشتر بخوانید