پذیرش نگرانی از مرگ ریشه اصیل بودن است.

پذیرش نگرانی از مرگ ریشه اصیل بودن است.

پذیرش نگرانی از مرگ ریشه اصیل بودن است.   پذیرش مرگ: مرگ چیست؟ چرا اینقدر ترسناک و وحشت آور دیده می شود؟چرا زندگی را روی روشن و واضح و مرگ را روی تاریک و مبهم همه چیز می دانیم؟ پرسشی که یالوم همیشه از مراجعانش می پرسد:”شما از چه چیز مرگ می ترسید؟چرا مرگ این قدر وحشتناک است؟چه خصوصیتی در […]

بیشتر بخوانید
نه زندگی که مرگ آموختنی است

نه زندگی که مرگ آموختنی است.

نه زندگی که مرگ آموختنی است. مرگ آگاهی:  نفس مرگ آدمی را نابود می کند اما مرگ آگاهی، زندگی انسان را نجات می دهد. به چه معناست؟ چگونه؟ یکی از آشکارترین حقایق زندگی این است که همه چیز رو به نابودی است و ما از محو شدن و نابودی در هراسیم. یالوم معتقد است “اگر خوب مردن را بیاموزی، خوب […]

بیشتر بخوانید