لکنت زبان در کودکان و حل آن

حل مشکل لکنت زبان در کودکان

حل مشکل لکنت زبان در کودکان   در مزالب قبلی خواندیم که: لکنت زبان یکی از شایع ترین نوع اختلال در گفتار است که در بیشتر کودکان ۵-۲ سال مشاهده میشود. عموما این اختلال از طریق مکث کردن هنگام بیان کلمات و تکرار و کشیدن صداها مشخص میشود. مشخصه این کودکان همانند کسی است که بر اثر ترس یا خوشحالی […]

بیشتر بخوانید