قوی ترین نقاب عادت است.

قوی ترین نقاب عادت است

قوی ترین نقاب عادت است عادت: در فرهنگ واژگان فارسی عادت به معنای «خوی گرفتن» است؛ یعنی فرد به رفتاری اکتسابی خوی گرفته و آن را انجام می‌دهد.عادت از نقطه نظر روانشناسی ، یک راه کم و بیش ثابت تفکر ، خواهش ها یا احساساتی است که از طریق تکرار قبلی یک تجربه ذهنی حاصل شده است”. “چارلز داهیگ” در […]

بیشتر بخوانید