پروررش کودکان مدیر و مدبر : قسمت اول

پروررش کودک مدیر و مدبر : قسمت دوم

پروررش کودک مدیر و مدبر : قسمت دوم   در قسمت قبل ، نکاتی در رابطه با تربیت کودک به صورت مناسب که به مدیر و مدبر بودن کودک ختم میشود، پرداختیم. این نکات را میتوانید از اینجا بخوانید. 5-نه بگویید بچه هایی که خیلی ازاد گذاشته و همه چیز برای آنها فراهم شده و به عبارتی لوس شده اند، […]

بیشتر بخوانید