طرحواره درمانی

طرحواره درمانی

طرحواره درمانی   جفری یانگ بنیانگذار طرحواره درمانی عضو هیئت علمی روانپزشکی دانشگاه کلمبیا است. او بنیانگذار و رییس مراکز شناخت درمانی نیویورک و انیستیتو طرحواره درمانی است.   طرحواره درمانی تلفیقی از موارد زیر می باشد : ۱. مکتب شناختی رفتاری ۲. دلبستگی گشتالت ۳. روابط شی ۴. سازنده گرایی ۵. روانکاوی منع استفاده از طرحواره درمانی طرحواره درمانی […]

بیشتر بخوانید