طرد شدن همان مسیر استقلال یافتن توست

طرد شدن همان مسیر استقلال یافتن توست   طرد شدگی: آیا تا به حال طعم طرد شدن را چشیده اید؟ آیا از طرد شدن می ترسید؟ وابستگی بهتر است یا مستقل بودن؟ کسی نمی تواند ادعا نماید که در طول زندگی خود احساس طرد شدگی را تجربه نکرده است.آنچه آن را متفاوت می سازد،شدت و فراوانی بروز آن و نیز […]

بیشتر بخوانید