با انتظارات نامعقول مبارزه کنید

با انتظارات نامعقول مبارزه کنید   با انتظارات نامعقول مبارزه کنید افرادی که زندگی زناشویی آنها آشفته است بیشتر از کسانی که زندگی های زناشویی باثبات دارند عقاید نامعقولی را در سر می پرورانند. به رغم این واقعیت که تقریباً همه زن و شوهرها گاهی با هم اختلاف عقیده دارند، ممکن است باور داشته باشند که هرگونه اختلاف عقیده ای […]

بیشتر بخوانید