خیانت در روابط زناشویی در ایران

خیانت در روابط زناشویی در ایران ؛ نتایج پژوهش

خیانت در روابط زناشویی سالهای سال است که پژوهشگران خانواده و به ویژه روان شناسان و جامعه شناسان با پدیده ای تحت عنوان روابط ” فرا زناشویی ” یا ” خیانت “، رو در رو هستند و به بررسی گستردگی و ابعاد آن در جامعه امروز می پردازند. آنها همواره کوشش کرده اند تا ریشه های این پدیده و نیز […]

بیشتر بخوانید