خیانت: تحلیل نظرسنجی 5

خیانت: تحلیل نظرسنجی 5 خیانت؛ اطلاع از آن یا بی اطلاعی از آن؟ شما ترجیح می دهید بدانید یا نه؟! اساساً واژه خیانت زناشوئی که طیفی از انواع خیانت عاطفی تا جنسی را در بر می گیرد، نگران کننده و ترسناک است. پیکره وجودی یک انسان به هنگام شنیدن این واژه چه بسا که به لرزه افتد. از اینروی سؤال […]

بیشتر بخوانید
خیانت در روابط زناشویی در ایران

خیانت در روابط زناشویی در ایران ؛ نتایج پژوهش

خیانت در روابط زناشویی سالهای سال است که پژوهشگران خانواده و به ویژه روان شناسان و جامعه شناسان با پدیده ای تحت عنوان روابط ” فرا زناشویی ” یا ” خیانت “، رو در رو هستند و به بررسی گستردگی و ابعاد آن در جامعه امروز می پردازند. آنها همواره کوشش کرده اند تا ریشه های این پدیده و نیز […]

بیشتر بخوانید