مشکلات مربوط به مطالب درسی فرزندان در مدرسه - قسمت دوم

مشکلات مربوط به مطالب درسی فرزندان در مدرسه – قسمت دوم

مشکلات مربوط به مطالب درسی فرزندان در مدرسه – قسمت دوم   5- تعامل با او را حفظ کنید در اینجا ما با دو نوع والدين افراطی مواجهیم: دسته اول کسانی هستند که معتقدند او باید خودش کارهایش را انجام دهد و به هیچ وجه به کمک ما نیاز ندارد زیرا باید مستقل باشد. این والدین گاه حالت طرد کننده […]

بیشتر بخوانید