حل تعارض در خانواده نه به تمرکز که به توزیع قدرت است.

حل تعارض در خانواده نه به تمرکز که به توزیع قدرت است. خانواده: در جوامع انسانی، خانواده به گروهی از افراد گفته می‌شود که با یکدیگر از طریق هم خونی، تمایل سببی، یا مکان زندگی مشترک وابستگی دارند. خانواده در بیشتر جوامع، نهاد اصلی جامعه پذیری کودکان است. سازمان ملل متحد (۱۹۹۴) نیز در آمار جمعیتی خود، خانواده را چنین تعریف می‌کند: […]

بیشتر بخوانید