نقش نظارت والدین در مدرسه ، خودمختاری ، و خودکارایی بر موفقیت تحصیلی

نقش نظارت والدین در مدرسه ، خودمختاری ، و خودکارایی بر موفقیت تحصیلی

نقش نظارت والدین در مدرسه ، خودمختاری ، و خودکارایی برموفقیت تحصیلی   هدف این مطالعه بررسی نقش نظارت والدین در مدرسه ( SR – PM ) ، انگیزه خودمختاری و خودکارایی تحصیلی در پیشرفت تحصیلی در طول زمان بود .   نویسندگان فرض کردند که SR-PM به طور غیر مستقیم از طریق تاثیرات آن بر خود مختاری و باورهای […]

بیشتر بخوانید