اهمیت پدیده بزهکاری ؛ بررسی سطوح بزهکاری

اهمیت پدیده بزهکاری ؛ بررسی سطوح بزهکاری

اهمیت پدیده بزهکاری ؛ بررسی سطوح بزهکاری   جوامع انسانی مـتشکل از افـرادی اسـت که در ظاهر‌ ترکیب‌‌ مشابهی‌ دارند و با تفاوت‌های بـسیار جـزیی از یکدیگر متمایز می‌شوند،اما‌ همین افراد در ابعاد دیگری چون خصوصیات‌ اخلاقی و رفتاری با یکدیگر متفاوت می‌باشند.علاوه‌بر آن،در هر جـامعه‌ای‌ مـوازین‌ کـلی‌ منطبق بر قوانین،مقررات و آداب و رسوم‌ و سنن و قراردادهای اجتماعی‌ای […]

بیشتر بخوانید