رسیدن به اهداف از طریق انتخاب نکردن - قسمت اول

رسیدن به اهداف از طریق انتخاب نکردن – قسمت اول

رسیدن به اهداف از طریق انتخاب نکردن – قسمت اول   آیا وقتی برای خرید بازار می روید، هرجنسی را که در ویترین مغازه می بینید یا هرچیزی را که فروشنده مقابلتان گذاشت، می خرید؟! آیا وقتی گرسنه هستید، به سراغ کابینت آشپزخانه و یخچال منزل می روید و هرچه مقابلتان سبزشد، مثل پیاز، کاغذ و فلفل را می خورید؟! […]

بیشتر بخوانید