آرامش ثمرۀ پذیرش عدم آرامش است

آرامش تعریف شما از آرامش چیست؟ از نگاه شما آرامش یعنی اینکه همه چیز باید آرام و معنادار و زیبا باشد؟ آیا احساس آرامش یک حس درونی است یا بیرونی؟فرهنگ لغت معین آرامش را به آرمیدن، فراغت، صلح، آشتی، ایمنی و امنیت معنا کرده است.آیا منظور این است که همه چیز باید ایمن باشد تا ما احساس آرام بودن کنیم […]

بیشتر بخوانید