طلاق و اثرات روحی و روانی آن

طلاق و اثرات روحی و روانی آن

طلاق و اثرات روحی و روانی آن   در بین تمامی نهادها و سازمان‌ها و تأسیسات اجتماعی،خانواده نقش‌ و اهمیت‌ بسزایی دارد.رشد‌ و انحطاط‌ هـر قوم و ملتی‌ تا حـدود زیـادی به خانواده مربوط است و هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند ادعای سلامت کند، چنانچه از خانواده‌های سالمی برخوردار نباشد و بدون‌تردید هیچ‌یک از آسیب‌های‌ اجتماعی نیست که جدای از‌ تأثیر خانواده‌ […]

بیشتر بخوانید