ثمره احترام نگذاشتن به گذشته تخریب آینده است.

ثمره احترام نگذاشتن به گذشته تخریب آینده است.

ثمره احترام نگذاشتن به گذشته تخریب آینده است   پذیرش گذشته و تخریب آینده : در مورد پذیرش گذشته  به نظر شما این عبارت ها چقدر می تواند صحیح و برایتان قابل قبول باشد: “مخور غم گذشته، گذشته ها گذشته”. “گذشته رو باید پاک کرد”. “گذشته مال گذشتست ربطی به آینده ندارد”. “به حال فکر کنید،گذشته خود را دور بریزید”. […]

بیشتر بخوانید