نه زندگی که مرگ آموختنی است

نه زندگی که مرگ آموختنی است.

نه زندگی که مرگ آموختنی است. مرگ آگاهی:  نفس مرگ آدمی را نابود می کند اما مرگ آگاهی، زندگی انسان را نجات می دهد. به چه معناست؟ چگونه؟ یکی از آشکارترین حقایق زندگی این است که همه چیز رو به نابودی است و ما از محو شدن و نابودی در هراسیم. یالوم معتقد است “اگر خوب مردن را بیاموزی، خوب […]

بیشتر بخوانید