رابطه جنسیت و نابرابری اجتماعی با خودکشی در ایران

رابطه جنسیت و نابرابری اجتماعی با خودکشی در ایران

رابطه جنسیت و نابرابری اجتماعی با خودکشی در ایران خودکشی در ایران خودکشی مشکلی بزرگ برای سلامت جهانی است و یکی از چالش‌های مهم بهداشتی و اجتماعی می‌باشد که فرد، خانواده و جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در چند دهه گذشته، گرایش فزاینده‌ای به خودکشی و اقدام برای خودکشی در ایران وجود داشته‌است. هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی نابرابری‌های […]

بیشتر بخوانید