نظریه عمومی سیستم ها

نظریه عمومی سیستم ها

نظریه عمومی سیستم ها نظریه عمومی سیستم ها نظریهٔ عمومی سیستم ها نخستین بار توسط زیست شناسی به نام لودویگ فون بر تالانفی در دههٔ ۱۹۴۰ پیش کشیده شد. این نظریه کوششی است برای ارایهٔ یک الگوی نظری جامع که تمامی نظامهای زنده را در بر بگیرد؛ این الگو به کار تمامی علوم رفتاری می خورد. سهم عمدهٔ بر تالانفی، […]

بیشتر بخوانید