انواع فرزندپروری : مستبدانه ، آسان گیر ، بی اعتنا و مقتدرانه - قسمت اول

انواع فرزندپروری : مستبدانه ، آسان گیر ، بی اعتنا و مقتدرانه – قسمت دوم

انواع فرزندپروری : مستبدانه ، آسان گیر ، بی اعتنا و مقتدرانه – قسمت دوم فرزندپروری بی اعتنا در این نوع فرزندپروری والدین ازلحاظ هیجانی کناره گیر هستند، به علت غرق شدن در مسائل شخصی و فشارهای خانوادگی، وقت و انرژی کمی برای فرزندان دارند و فرصت کافی برای ایجاد و اجرای نظم و قانون در خانواده خود را ندارند. […]

بیشتر بخوانید
ارتباط نوجوان با والدین و مشکلات آن

انواع فرزندپروری : مستبدانه ، آسان گیر ، بی اعتنا و مقتدرانه – قسمت اول

انواع فرزندپروری : مستبدانه ، آسان گیر ، بی اعتنا و مقتدرانه – قسمت اول   عوامل اثربخش در بهبود ارتباطات بین نوجوان و والدین اولین عامل مهمی که در روابط بین والدین و نوجوانان بسیار مؤثر است و می تواند نقش مهمی در بهبود ارتباطات داشته باشد، شیوه فرزندپروری والدین است. اعتقادات، نگرش ها، ارتباطات و اقدامات والدين در […]

بیشتر بخوانید