چالش خودشکوفایی مزلو ؛ نظریه انسانگرا

چالش خودشکوفایی مزلو ؛ نظریه انسانگرا

چالش خودشکوفایی مزلو ؛ نظریه انسانگرا نظریه انسانگرا روانشناسان انسانگرا توجه ما را بر معنی زندگی یا معنایی که به زندگی خود می دهیم، متمرکز میکنند. اصطلاح انسانگرایی تاریخچه ای طولانی و معانی متعددی دارد. انسانگرایی تا اندازهای در واکنش به مدل جبرگرایی حاکم که نظریهپردازان روان پویشی و رفتاری به آن اعتقاد داشتند، در دههٔ ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ در […]

بیشتر بخوانید