6 سبک عشق ؛ آشنایی با انواع عشق

6 سبک عشق ؛ آشنایی با انواع عشق

6 سبک عشق ؛ آشنایی با انواع عشق

 

عشق چیست؟

عشق یکی از عمیق ترین هیجانات است، آرمانی که فداکاری زیادی برای آن میکنیم . شعرا هزاران سال است که به دنبال بیان کردن عشق در قالب کلمات هستند.
عشق پرشور یا رمانتیک می تواند به دامنهای از هیجانات ذیگر منجر شود، از شادی و شعف گرفته که ممکن است از عشق جدید ناشی شود تا احساسی های حسادت و ترس از طرد شدن. در واقع، پژوهشگران امروزی معتقدند که «عاشق شدن» ما را به سمت هیجاناتی سوق می دهد که از یک انتها به انتهای دیگر، از شادی و شعف به غم و اندوه هنگامی که رابطهٔ عشقی خاتمه .مییابد، نوسان می کند

سبکهای عشق

روانشناسان دریافته اند که عشق مفهوم پیچیده ای است که چندین زمینهٔ تجربه را در برگیرد – هیجانی، شناختی، و انگیزشی. روان شناسان از انواع مختلف عشق و سبکهای متفاوت عشق نیز سخن میگویند. برای مثال، کلاید و سوزان هندریک یک مقیاس نگرش عشق را ساختند که از وجود شش سبک عشق در بین دانشجویان حکایت دارد. این سبک ها و موادی که آنها را مشخص می کنند، به قرار زیر هستند.

اروس یا عشق رمانتیک

«معشوق من با آرمان من جور است»، «معشوق من و خودم فوراً مجذوب یکدیگر شدیم». اروس از نظر معنی شبیه مفهوم تمایل شدید است. اروس شخصیتی در اسطورهٔ یونانی بود که با خدنگ های عشق خود به افراد بی خبر تیراندازی می کرد و باعث می شد که آنها دیوانه وار عاشق کسی شوند که در آن لحظه به آنها نزدیکتر بود.

عشق شهوانی میل پرحرارت ناگهانی را در بر دارد: «عشق با نگاه اول» و «سر تا پا در عشق فرو رفتن». دانشجویان جوانتر در مقایسه با دانشجویان مسنتر (و عاقلی تر؟) به احتمال بیشتری به عشق با نگاه اول و «عشق تمام وجود آدم را تسخیر می کند» اعتقاد دارند. عشق شدید می تواند به قدری گیرا باشد که فرد متقاعد شود به اینکه زندگی برای همیشه تغییر کرده است. عشق رمانتیک، می تواند دنیوی و شهوت انگیز باشد. در واقع، برانگیختگی و میل جنسی ممکن است قوی ترین عنصر عشق پرشور یا رمانتیک باشند. عشق رمانتیک با جاذبهٔ جسمانی نیرومند یا احساس های شهوت شروع می شود و با برانگیختگی فیزیولوژیکی قوی ارتباط دارد.

 

حتما بخوانید:  عشق در زندگی

لودوس

یا عشق به بازی گرفتن. «من معشوق خود را در مورد احساس تعهدم روی هوا نگه می دارم» «من خیلی راحت به مسایل عشقی میپردازم».

استورج

یا عشق دوستی. «بهترین عشق از دوستی بادوام ناشی می شود». استورج، دلبستگی عاشقانه، دوستی عمیق، یا محبت غیرجنسی است. این هیجانی است که دوستان و والدین و فرزندان را به هم پیوند می دهد. برخی پژوهشگران حتی عشق رمانتیک را نوعی دلبستگی میدانند که شبیه دلبستگی هایی است که اطفال به مادر خود دارند.

پراگما

یا عشق عملگرایانه و منطقی. «من قبل از اینکه خودم را متعهد سازم، پتانسیل معشوق را در زندگی در نظر می گیریم»، «من در نظر می گیریم که آیا معشوقم شریک زندگی – .»خوبی هست یا نه

مانیا

عشق انحصارطلبانه یا تهییجی. «من به قدری از عشقم هیجان زده هستم که نمی توانم بخوابم»، «وقتی که معشوقم به من بی توجهی می کند کلاً مریض می شوم»

آگیپ

یا عشق از خود گذشته. «من برای کمک کردن به معشوقم هر کاری که بتوانم انجام می دهم»، «نیازها و امیال معشوقم از نیازها و امیال من مهم تر هستند».

اکثر افرادی که «عاشق می شوند» تعدادی از این سبک ها را ترکیب می کنند. هندریک با استفاده از این شش سبک عشق، تفاوت های جنسی جالبی را پیدا کرد. دانشجویان مرد به طور قابل ملاحظه ای بیشتر از دانشجویان زن «لودیک» هستند (یعنی به بازی می گیرند). دانشجویان زن بیشتر از دانشجویان مرد «استور جیک» ( دوستانه)، عملگرا، و مانیک هستند. در اروس و آگیپ تفاوت های جنسی وجود نداشت.

Print Friendly, PDF & Email

نظر شما چیست؟

avatar
700