این یاد مرگ است که تو را کنش گر می کند.

چاپ مقاله

این یاد مرگ است که تو را کنش گر می کند

 

مرگ : تجربه ی بیدارکننده

یکی از مشهورترین شخصیت ها در ادبیات،اسکروج(scrooge) است؛ شخصیتی خسیس، حریص و منزوی.او پیرمردی است فرومایه و حقیر در داستان “سرود شب کریسمس” نوشته ی چارلز دیکنز. در اواخر داستان اسکروج دگرگون می شود. سیمای خشک و سرد و همچون یخ او، ذوب می شود و چهره ای گرم و بخشنده به خود می گیرد که مشتاق کمک به کارکنان و دوستانش است. چه اتفاقی افتاد؟ چه عاملی در اسکروج دگرگونی ایجاد کرد؟ وجدان که نبود بلکه دیدن مرگ در خواب به عنوان یک تجربه بیدارکننده بود.

شبح رویدادهای آینده، اسکروج را ملاقات می کند و با نمایشی از آینده، او را شوک درمانی می کند.اسکروج جسد تنهای خود را مشاهده می کند. میبیند که غریبه ها تمام متعلقات او را به حراج می گذارند.اتفاقی میشنود که افراد دور و برش با خونسردی از مرگ او صحبت می کنند و هیچ اهمیتی به او نمی دهند.سپس شبح آینده، اسکروج را تا حیاط کلیسا همراهی میکند تا قبر خود را ببیند.اسکروج به سنگ قبر خود خیره می نگرد و انگشتانش را روی حروف اسمش می کشد.در آن لحظه او دستخوش دگرگونی و تولدی دوباره می شود.در صحنه ی بعدی، اسکروج شخصی مهربان و فردی جدید است.

 

[irp posts=”8365″ name=”تحلیل فیلم wild از دید رواندرمانی”]

این یاد مرگ است که تو را کنش گر می کند.

مواجهه با مرگ : کنشگری

بسیاری از افراد معتقدند هنگام مواجهه با مرگ، تغییرات ماندنی و چشمگیر در آنان بیشتر می شود.به جای اینکه تسلیم یأس و ناامیدی شوند، به نحو شگفت انگیز و مفیدی متحول می شوند.زندگی خود را با رعایت حق تقدم ها دوباره برنامه ریزی می کنند. دیگر به چیزهای بی اهمیت بها نمی دهند.قدرت نه گفتن پیدا می کنند و کارهایی را که واقعاً دوست ندارند انجام نمی دهند.با افرادی که دوست شان دارند صمیمانه تر ارتباط برقرار می کنند.قدرت ریسک بیشتری پیدا می کنند و از بابت طردشدگی، کمتر نگرانند.

[irp posts=”5185″ name=”معرفی کتاب(جهان پس از مرگ)”]