یاد ایام

چاپ برگه

آخرین جلسه هدایت و مشوردت در اسلام

دانشجویان کارشناسی ارشد

خرداد ماه 1397

یاد ایام دکتر کلانتر

آخرین جلسه نظریه های پیشرفته مشاوره و روان درمانی

دانشجویان کارشناسی ارشد

دی ماه 96

آخرین جلسه نظریه های پیشرفته مشاوره و روان درمانی

آخرین جلسه نظریه های پیشرفته مشاوره و روان درمانی

 

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

آخرین جلسه نظریه های پیشرفته مشاوره و روان درمانی

آخرین جلسه نظریه های پیشرفته مشاوره و روان درمانی

 

 

 

آخرین جلسه نظریه های پیشرفته مشاوره و رواندرمانی

دانشجویان کارشناسی ارشد

دی ماه 1393

آخرین جلسه نظریه های پیشرفته مشاوره و روان درمانی

آخرین جلسه کلاس خانواده و توانبخشی

دانشجویان کارشناسی ارشد مشاوره توانبخشی

دی ماه 1393

آخرین جلسه کلاس خانواده و توانبخشی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای ناصری

به همراه دو همکار ارجمند آقای دکتر شفیع آبادی و آقای دکتر مهاجر

 دی ماه 1393

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای ناصری

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم دولتشا

به همراه دو همکار ارجمند آقای دکتر سلیمی و خانم دکتر اسمعیلی

 بهمن ماه 1393

 جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم دولتشا

آخرین جلسه سنجش و اندازه گیری در خانواده و ازدواج

دانشجویان کارشناسی ارشد

دی ماه 1393

آخرین جلسه سنجش و اندازه گیری در خانواده و ازدواج

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای علینژادی

 دی ماه 1393

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای علینژادی

آخرین جلسه کلاس خانواده و توانبخشی

دانشجویان کارشناسی ارشد مشاوره توانبخشی

دی ماه 1393

آخرین جلسه کلاس خانواده و توانبخشی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم جواهری

به همراه دو همکار گرامی آقایان دکتر شفیع آبادی و دکتر فرحبخش

 جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم جواهری

 

 

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم زیارتی

به همراه دو همکار گرامی جناب آقای دکتر فرحبخش و سرکار خانم دکتر اسمعیلی

دی ماه 1393

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم زیارتی

 

 

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم روح الامینی

آذرماه 1393

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم روح الامینی

 

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم ملکی

آذرماه 1393

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم ملکی

آخرین جلسه مشاوره خانواده

دانشجویان دختر کارشناسی

اردیبهشت ماه 1393

آخرین جلسه مشاوره خانواده

آخرین جلسه فنون مشاوره

دانشجویان کارشناسی ارشد مشاوره شغلی

اردیبهشت ماه 1393

آخرین جلسه مشاوره خانواده

آخرین جلسه مشاوره گروهی یا جراحی شخصیت

دانشجویان کارشناسی ارشد مشاوره مدرسه

اردیبهشت ماه 1393

آخرین جلسه مشاوره گروهی یا جراحی شخصیت