پرسشنامه احساس ناکامی ( قابل دانلود)

چاپ مقاله

پرسشنامه احساس ناکامی ( Entrapment) که توسط گیلبرت و آلن(1998) و بر اساس نظریه جایگاه اجتماعی ساخته شده است در جمعیتی ایرانی توسط ترصفی، کلانتر کوشه و لستر

هنجار گردید است که در ادامه می توانید فایل حاوی پرسشنامه و اطلاعات آن را دانلود نمایید.

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * *

دانلود