پرسشنامه احساس شکست ( قابل دانلود )

چاپ مقاله

پرسشنامه احساس شکست ( Defeat ) براساس نظریه جایگاه اجتماعی طراحی گردیده است. این پرسشنامه در جمعیت ایرانی توسط ترصفی، کلانتر کوشه و لستر هنجار شده است

که نتایج بیانگر وجود دو خرده مقیاس بر اساس پرسشنامه مذکور است.

در ادامه می توانید فایل حاوی پرسشنامه و اطلاعات مورد نیاز آن را دانلود نمایید

* * * * * ** * * * * * *

* * * * * * * * * * * * *

کلیک