مشاوره و روان‌درمانی فردی چیست؟

چاپ برگه

روان‌درمانی و یا گفتگو درمانی روشی است برای کمک به افرادی که در زندگی خود با مشکلات روحی، روانی و نیز احساسی مواجه شده اند. روان‌درمانی کمک بزرگی است به انسان ها برای آنکه بتوانند در زندگی و در مواجهه با سختی ها عملکرد بهتری را از خود نشان دهند. بسیاری از مشکلات از جمله فقدان و از دست دادن عزیزان، افسردگی، اضطراب، تنش های بزرگ و تصمیم گیری های مهم زندگی در جلسات روان‌درمانی حل و فصل خواهند شد. از این روی، آرامش روانی و بهزیستی روانشناختی از جمله میوه های روان‌درمانی در نظر گرفته شده است.

مراجع در جلسات روان‌درمانی به طور کامل شنیده خواهد شد، دغدغه هایش یک به یک مورد توجه ویژه قرار خواهد گرفت و آنگاه او می تواند تصمیم نهايی را در خصوص هر یک از آن دغدغه ها اتخاذ نماید. صمیمیت درمانی به مراجع این امکان را می دهد تا احساس های منفی خویش را به احساس های مثبت از جمله اعتماد به نفس مناسب، عزت نفس مورد نیاز، و خود عاشقی ضروری ارتقا دهد.

ارتباط درمانی در جلسات حرفه ای به مراجع کمک خواهد کرد تا آگاهی از خودش را افزایش دهد، توانایی ها و قابلیت های خود را بشناسد، کاستی های خود را جبران کند و محدودیت های انسانی خویش را بپذیرد تا آرامشی شایسته در وجودش نهادینه شود، از زندگی خویش بیش از پیش لذت ببرد و به اهداف خویش دست یابد.

شما می توانید جلسه ای را با دکتر کلانتر تنظیم کنید.