مرگت را زندگی کن تا آرامش یابی

چاپ مقاله

مرگت را زندگی کن تا آرامش یابی

وحشت از مرگ :

مرگ مقصد همه ی ماست. آرزوی داشتن زندگی جاودانه و ترس از نابودی و فنا همیشه با ماست.

اینها غریزی است،یعنی با هر ذره از وجودمان آمیخته شده و تاثیر عمیقی بر نحوه ی زندگیمان دارد.

در طول قرن ها، انسان ها  روش های مختلفی را برای مقابله با ترس از نیستی برگزیده اند.

مرگت را زندگی کن تا آرامش یابی

اروین بالوم در کتاب خیره به خورشید نگریستن در مورد وحشت از نیستی اینچنین می گوید.از بیشتر مراجع کنندگانم می پرسم:” دقیقاً از چه چیز مرگ می ترسید؟” پاسخ جولیا یکی از مراجعین یالوم این بود:”همه کارهایی که انجام نداده ام”. پاسخ جولیا به جانمایه ای اشاره می کند که برای همه آنهایی که به فنا پذیری می اندیشند یا با آن روبرو می شوند اهمیت دارد: رابطه ی دو جانبه بین ترس از مرگ و حس زندگی نزیسته. به عبارت یگر،هرچه از زندگی کمتر بهره برده باشید،اضطراب از آن بیشتر است.در تجربه کامل زندگی هر چه بیشتر ناکام مانده باشید،بیشتر از نیستی خواهید ترسید.

[irp posts=”3388″ name=”حکایت وقت رسیدن مرگ”]

معنای زندگی:

به گفته ی کامو این مرگ است که به زندگی معنا می دهد.اگر انسان ها تا ابد زندگی می کردند،اگر پیر نمی شدند،اگر بدون مردن،همیشه سالم در این جهان زندگی میکردند،خیال میکنی هرگز به خود زخمت فکر کردن به چیزهایی را می دادند که الان ذهن شان را مشغول کرده؟منظورم این است اگر چیزی به نام فناپذیری وجود نداشت،افکار اینچنینی هرگز به وجود نمی آمد.ما مرگ را برای رشد کردن لازم داریم.

مواجهه با مرگ به گفته ی یالوم همیشه با نگرانی همراه خواهد بود. این بهایی است که ما برای آگاهی و خرد خود می پردازیم.نگریستن به صورت مرگ، با کمک و راهنمایی یک مشاور،نه تنها وحشت را از بین می برد.بلکه سختی های زندگی را قابل تحمل و زندگی را با ارزش تر و پر اهمیت تر جلوه می دهد.وقتی ما دید تازه ای به مرگ داشته باشیم،نسبت به زندگی هم دید متفاوتی پیدا می کنیم.

[irp posts=”9118″ name=”روزمرگی ثمره مرگ خلاقیت است”]