انتخاب نه فقط محترم که مقدس است

چاپ مقاله

انتخاب نه فقط محترم که مقدس است

 

انتخاب مقدس است.

این جمله که ” انتخاب نه فقط محترم که مقدس است ” چه معنا و مفهومی برای شما دارد؟

چگونه عمل انتخاب کردن مقدس میشود؟ شما چقدر به انتخاب های خود ایمان و باور دارید؟

آیا فردی هستید که مسئولیت انتخاب هایتان را بعهده می گیرید؟ آیا آگاهانه زندگی را انتخاب کرده اید؟

شاید بهتر باشد اینگونه بگویم، وقتی انسان بین زندگی و مرگ، زندگی را انتخاب می کند دو چیز پیش می آید. اول اینکه مسئولیتش برای زندگی خودش معنی تازه ای به خود می گیرد. انسان مسئولیت زندگی خود را می پذیرد، اما نه به عنوان باری که بر دوشش نهاده شده است، بلکه به عنوان باری که خودش کشیدن آن را انتخاب کرده و پذیرفته است. به همین دلیل انسان وجود خود، و آنچنانی را که هست، از خود و به انتخاب خود می داند. همین امر، انتخاب را محترم و مقدس جلوه می دهد. دوم اینکه نظم و قاعده ای که قبلاً خارج بر انسان تحمیل میشده تغییر ماهیت می دهد. کسی که بین مرگ و زندگی، زندگی را انتخاب می کند، نظم و قاعده شخصی خود را می پذیرد.

نه از آن جهت که مجبور به قبول آنست بلکه به اختیار خود آن نظم و قاعده را پذیرفته است.

[irp posts=”9083″ name=”تحلیل فیلم رستگاری در شاوشنگ (Shawshank Redemption )”]

انتخاب نه فقط محترم که مقدس است

 

آزادی و انتخاب:

مطمئناً هر انسان صاحب فکری می داند که آزادی و قبول مسئولیت دو امر جداناپذیرند. کسی که آزاد نیست ماشین است و هیچ ماشینی مسئولیت ندارد. کسی از ماشین مسئولیت نمی خواهد. اگر کسی مثل یک ماشین مسئولیت نپذیرفته باشد، آزاد بودنش قابل اعتماد نخواهد بود. اما وقتی انسان خود درباره خود تصمیم گرفته و آنچنانی را که هست خودش انتخاب کرده باشد.همراهی و هماهنگی مسئولیت و آزادی از یک فکر خوب و درست فراتر و دلخواه تر می شود.

شخص آن را در ضربان قلب خود و در انتخاب خویشتن خود برای خود احساس می کند. از اینکه آزادی و مسئولیت برای خودش را با هم و در کنار هم دارد راضی و دلشاد خواهد بود.

[irp posts=”8880″ name=”تحلیل روانشناختی فیلم قوی سیاه (black swan)”]