تنهایی وجودی در زنان دارای گرایش های وسواسی – اجباری

چاپ مقاله

تنهایی‌ وجودی‌ در زنان دارای گرایش های وسواسی – اجباری

 

مقدمه

در پژوهشی که طوبی زنگی آبادی، دکتر سید محمد کلانتر و دکتر احمد برجعلی (1395) با عنوان تنهایی‌ وجودی‌ در زنان دارای گرایش های وسواسی – اجباری که انجام دادند، به چگونگی حضور مؤلفه تنهایی وجودی در موقعیت وسواس – اجبار پرداختند. در این راستا، نگرشها و واکنشهای زنان با گرایش های وسواسی – جبری نسبت به تنهایی وجودی بررسی شد تا فهم بهتری نسبت به اختلال وسواس – اجبار (Obsessive-compulsive disorder یا OCD) پدید آید.

تنهایی‌ وجودی‌ در زنان دارای گرایش های وسواسی - اجباری

روش

این مطالعه با استفاده از روش کیفی از نوع نظریه زمینه ای بر روی زنان کرمانی صورت گرفت. شرکت کنندگان بر اساس مقیاس وسواس – اجبار Yale-Brown Obsessive-Compulsive Scale) Yale-Brown یا Y-BOCS) انتخاب شدند. نمونه گیری به روش هدفمند از نوع گلوله برفی آغاز شد و با نمونه گیری نظری ادامه یافت و با ۱۳ نفر به اشباع رسید. تنهایی وجودی با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختار یافته مورد کاوش قرار گرفت. گفته های شرکت کنندگان با استفاده از تحلیل مبتنی بر نظریه زمینهای و با روش Strauss و Corbin کدگذاری و تحلیل گردید.

یافته ها

«پذیرش / عدم پذیرش» به عنوان مقوله مرکزی در نظر گرفته شد و «استقلال در مقابل وابستگی، مقابله دفاعی و غیر پذیرشی و مقابله سازگارانه و پذیرشی» نیز مقوله های محوری استخراج شده بودند که هر کدام زیرمجموعه هایی داشتند. به طور کلی، یافته ها گرایش به وابستگی را بیشتر از گرایش به استقلال نشان داد. شرکت کنندگان بیشتر از ساز و کارهای مقابله دفاعی و غیر پذیرشی در مواجهه با تنهایی وجودی استفاده می کردند تا «مقابله سازگارانه و پذیرشی». عدم پذیرش، واکنش اغلب زنان دارای گرایشهای وسواسی – جبری نسبت به تنهایی وجودی بود.

نتیجه گیری

به نظر میرسد که عدم پذیرش تنهایی وجودی، میتواند بخشی از اضطراب های مفرط، مقابله های ناکارامد و مشکلات ارتباطی افراد مبتلا به OCD را توجیه کند.

 

 

لینک مقاله تنهایی‌ وجودی‌ در زنان دارای گرایش های وسواسی – اجباری