تنفر ویترین عشق است.

چاپ مقاله

تنفر ویترین عشق است

عشق:

عشق واژه جالبی است؛ واژه ای آشنا و در عین حال بیگانه است. نگاه شما از عشق چیست؟

عشق دارای معنا و مفهوم خاصی است. “ژاک دریدا” در باب عشق این گونه می گوید:

“فرض که من کسی را دوست دارم، آیا صرفاً به خاطر یگانگی آن دیگری است که دوستش دارم؟ آیا من عاشق تو ام به خاطر کسی که هستی؟ آیا من عاشق تو ام به خاطر طبیعت تو یا زیبایی ات یا استعدادت؟ آیا ما عاشق افراد می شویم یا عاشق چیزی در مورد افراد؟ آیا دل من از عشق کسی که کاملاًیگانه است می لرزد؟ یا عاشق روش آن یک نفر هستم؟ از طرف دیگر وقتی پی میبریم که دیگری به عشق ما وقعی نمی نهد عشق می میرد پس در مرگ عشق، ما دست از دوست داشتن می کشیم نه بخاطر وجود دیگری بلکه بخاطر این چنین و آن چنان بودن دیگری، این سرگذشت عشق است، هسته ی عشق بین چه چیزی و چه کسی تقسیم می شود.”

[irp posts=”9882″ name=”عشق در نگاه اول : تعریف عشق”]

تنفر ویترین عشق است.

عشق و نفرت:

یکی از مسائلی که در عشق با آن مواجه هستیم. کشمکش بین عشق و نفرت است.

اگر عشق از ارضاء محروم گردد، به سادگی می تواند در بخشی از خود به صورت نفرت معکوس شود. عشق و نفرت تجربیاتی متضاد نیستند، بلکه تجربیاتی متفاوت اند: در بعضی جنبه ها شبیه به هم و از بعضی جنبه ها با هم تفاوت دارند. بر اساس بیولوژیکی این دو احساس ” عشق و نفرت ” در مغز انسان رابطه‌ای تنگاتنگ با هم دارند. در حقیقت یک مدار مغزی یکسان در هر دوی این احساسات درگیر است. در حقیقت مشخص شده است که “مدار تنفر” زمینه‌های اشتراکی با “مدار عشق” دارد. این مدارها در بخش‌هایی از مغز که پوتامن و اینسولا نامیده می‌شوند و در قشر زیرین مخ قرار گرفته اند. یک تفاوت عمده بین عشق و نفرت در این واقعیت است که بخش وسیعی از قشر مخ –که مربوط به قضاوت و استدلال‌آوری است– در عشق غیرفعال می‌شود، درصورتیکه فقط بخش کوچکی از آن در نفرت غیرفعال است. در عشق، عاشق معمولاً کمتر انتقادی و قضاوتی درمورد فرد موردعلاقه خود برخورد می‌کند، و این در حالی است که زمینه نفرت، فرد برای آسیب زدن و انتقام گرفتن، شدیداً قضاوتی عمل می‌کند.

[irp posts=”8389″ name=”تحلیل فیلم فرانسوی عشق (AMOUR )”]