تعریف و تاریخچه گشتالت درمانی

چاپ مقاله

تعریف و تاریخچه گشتالت درمانی

 

تاریخچه

برای شناخت گشتالت درمانی باید ابداع كننده آن یعنی فریتز پرلز و نظریه ھای روانشناختی و روان درمانی موثر بر تفكرش را بشناسیم. اگر چه پرلز، آموزش روانكاوی دیده بود ولی نظریه ھای دیگر روانشناختی و رویكرد فلسفی، وی را بر آن داشتند تا نظامی در رواندرمانی ابداع كند كه خیلی با روانكاوی فرق داشت. پرلز، پس از اخذ مدرك پزشكی خویش در سال ،١٩٢٠در موسسه ای که سربازان دچار آسیب مغزی در آن درمان میشدند، دستیار كورت گولدشتاین شده و در نتیجھ تحت تاثیر افكار او قرار گرفت. ھمچنین پرلز، تحت تاثیر افكار ویلھلم رایش در مورد رفتار كلامی و غیركلامی بود و مجذوب كارھای زیگموند فریدلندر در مورد اختلاف نظر خلاق شد.

 

تعریف و تاریخچه گشتالت درمانی

پرلز در نتیجه ھمكاری با كورت گولدشتاین با كاربرد روانشناسی گشتالت در رواندرمانی آشنا شد. ابداع گشتالتدرمانی از دیدگاھی نظریتر و فلسفیتر، محصول نظریه میدانی، پدیدارشناسی و وجودگرایی بود. در سطح شخصیتر نیز ھمسر پرلز یعنی لورا كه یك گشتالت درمانگر، نویسنده و مدرس بود، سھم چشمگیری در پیدایش گشتالتدرمانی داشت. اینھا عواملی ھستند كه زیربنای فكری ابداع گشتالت درمانی توسط پرلز محسوب میشوند

تعریف و ریشه

گشتالت، یك واژه آلمانی است كه واژه كاملا مترادفی در زبان انگلیسی ندارد. شكلبندی، ساخت، الگوی یگانه یا كل سازمانیافته معنیدار از جمله واژههایی هستند كه تقریبا همان معنا را دارند. كلمه گشتالت به معنی این است كه یك كل، چیزی بیشتر و یا متفاوت از مجموع اجزای آن است. سازماندهی قسمتهای جزئی، ساختاری را خلق میكند كه ویژگی خاص خود را دارد. در خصوص ادراك یا تجربهكردن، معنا یا اهمیتی را به محرك وارده میافزاییم. این كار از طریق مزیتدادن به الگوهای خاص یا گشتالتهایی كه ما آنها را شكل میدهیم، صورت میگیرد. روانشناسی گشتالت، اساسا بر فرایند ادراك یا یادگیری تاكید مینماید. گشتالت درمانی، از نظر فلسفی، شكلی از “فلسفه وجودی” است. فلسفه وجودی، میخواهد بداند كه مردم وجود بی واسطه خود را چگونه تجربه میكنند؛ در حالی كه روانشناسی گشتالت میخواهد بداند.