تحصیلات

1. دکتری مشاوره، دانشگاه پوترا مالزی. سال 1390
2. کارشناسی ارشد پیوسته مشاوره، دانشگاه پوترا مالزی. سال 1387
3. کارشناسی ارشد فلسفه غرب، دانشگاه مفید. سال 1386
4. کارشناسی فلسفه غرب، دانشگاه مفید.

پاسخی بگذارید