تجربه اضطراب مرگ در سربازان قدیمی جنگ ایران

چاپ مقاله

تجربه اضطراب مرگ در سربازان قدیمی جنگ ایران: یک مطالعه پدیدارشناسانه

 

آشنایی با اضطراب مرگ

اضطراب مرگ را افکار، ترس ها و هیجانات مرتبط به واقعه پایانی زندگی و فراتر از حالت عادی زندگی می داند.جونز و همکاران اضطراب مرگ را ترس آگاهانه و ناخودآگاه از مرگ یا مردن می داند .اضطراب مرگ مفهومی پیچیده است که به سادگی قابل توضیح نیست و به طور کلی شامل مفاهیم ترس از مرگ خود و دیگران است .به بیان دیگر اضطراب مرگ شامل پیش بینی مرگ خود و ترس از فرآیند مرگ و مردن در مورد افراد مهم زندگی است.

 

تجربه اضطراب مرگ در سربازان قدیمی جنگ ایران

تشخیص اضطراب مرگ تجربه‌شده توسط بیمارانی که از خشونت و تهدید به زندگی در طی جنگ جان سالم به در برده‌اند ، از اهمیت زیادی در ارائه بهترین مراقبت از سربازان قدیمی تجربه کننده استرس و استرس زا برخوردار است.

 

هدف مطالعه

هدف از این مطالعه بررسی تجربه اضطراب مرگ سربازان قدیمی از جنگ ایران و عراق بود. با استفاده از یک رویکرد پدیده‌شناسی، ۱۱ کهنه سرباز جنگی با تجربیات اضطراب مرگ مصاحبه شدند.

 

تجربه اضطراب مرگ در سربازان قدیمی جنگ ایران

چهار موضوع اصلی شامل ترس از مرگ؛ خداحافظی با جدایی، جدایی مبهم؛ و انحلال فیزیکی بود.

بیمارانی که با ضربه روحی در میدان نبرد مواجه شده‌اند ممکن است بار اضافی ناشی از ترس و وحشت منحصر به فرد و ترس مربوط به مرگ فردی را حمل کنند.

 

لینک مقاله اصلی