بهترین خماری،خماری پس از پذیرش احساس تنهایی است

چاپ مقاله

بهترین خماری، خماری پس از پذیرش احساس تنهایی است

وجه غم انگیز زندگی

وجه غم انگیز زندگی: “تنهایی” است. انسان در زندگی تنهاست.

به گفته قرآن:”لقد جئتُمونا فُرادی کما خَلقناکم اوّل مرهٍ” . ما از اول شما را تنها آفریدیم و تنها پیش من می آیید.

این احساس تنهایی رنج زاست ولی یکی از سرنوشت های محتوم انسان است. همه تاریخ بشری تلاش انسان برای رفع احساس تنهایی است. فرد باید خود را از دیگری جدا کند تا معنای تنهایی را درک کند. فقط رویارویی با تنهایی ست که فرصت می دهد رابطه ی عمیق و پر معنا با دیگری برقرار کنیم.

 

بهترین خماری،خماری پس از پذیرش احساس تنهایی است

تنهایی و ارتباط

هریک از ما در هستی تنهاییم. هیچ رابطه ای قادر به از بین بردن تنهایی نیست.

ولی می توانیم در تنهایی یکدیگر شریک شویم.در صورتی که تنها بودن خود را در این هستی پذیرفته باشیم.

اگر در برابر چالش تنهایی، وحشت کنیم روابط حقیقی نخواهیم داشت.

بلکه شکل تحریف شده ای از آنچه که باید باشد، خواهد بود. در این هنگام افراد به مانند ابزار یا وسیله با هم رفتار میکنند. کاربرد اصلی این روابط برای انکار تنهایی ست.

 

[irp posts=”8365″ name=”تحلیل فیلم wild از دید رواندرمانی”]

تهی بودن و تنها بودن

ترس از تنهایی وقتی پیش می آید که انسان خود را تهی می بیند.

کسی که مطمئن نیست که چه می خواهد. در مورد امور زندگی چه احساسی دارد.

وقتی با تغییرات بزرگ و تکان دهنده زندگی احساس خطر می کند. در چنین حالی خود را از درون تهی احساس می کند. واکنش طبیعی اش این خواهد بود که به دیگران روی بیاورد. به این امید که دیگران او را یاری کنند.به همین خاطر تهی بودن و تنها بودن دوروی یک فرآیند هستند. فرآیند احساس اضطراب و نگرانی.

 

[irp posts=”4420″ name=”تنهایی اگزیستانسیال و ارتباط”]

خماری پس از پذیرش احساس تنهایی

فردیت یافتن مستلزم آن است که فرد تنهایی هولناکی را تاب آورد. تمام رشد، تکامل، استقلال و متکی به نفس بودن، در رویارویی شجاعانه در تنهایی نهفته است.  آنوقت است که اگر با کسی هستی از روی نیاز نیست. بلکه از روی اشتیاق است. تازه توانایی عشق ورزیدن سالم را پیدا میکنی.