اعتقاد به خداوند ، بخشش توسط خداوند و اضطراب مرگ

چاپ مقاله

اعتقاد به خداوند ، بخشش توسط خداوند و اضطراب مرگ !

اضطراب مرگ چیست؟

در روانشناســی وجــودگرا، توجــه بــه مــرگ بــه مثابــه بـارزترین و مسـلم ترین حقیقـت زنـدگی در نظـر گرفتـه میشود و به نقش محوری اجتنابناپذیر بـودن مـرگ و راههای مقابله با این واقعیت تأكید شـده اسـت. براسـاس نظریــــه ی مــــدیریت وحشت ،وقتی انســــان از اجتناب ناپذیری مـرگ آگـاه مــیشـود، ایــن آگـاهی در كنار میل ذاتی بشر به حفظ و صیانت خود قرار میگیــردو به یك وحشت می انجامد.

همـه انسـانها بـه مـرگ می اندیشند ولی با ابتلا به بیماری هـای مـزمن، و یـا قـرار گرفتن در روزهای پایانی زندگی تفكر دربـاره مـرگ و ترس از آن بیشتر میشود. زیرا تعارض بین میل بـه زندگی و آگاهی درباره ی اطمینـان از مـرگ، اضـطرابی وجودی را به همراه دارد كـه بـه طـور مرتـب رفتارهـای انطباقی را در افراد ایجاد میكند. در چنین شرایطی افراد سیستمی از ارزشها و باورها را كه بـه زنـدگی هـدف و معنا میدهد، برمیگزینند.

اعتقاد به خداوند ، بخشش توسط خداوند و اضطراب مرگ
پژوهش درباره ی رابطه ی اعتقاد به خداوند ، بخشش توسط خداوند و اضطراب مرگ

بسیاری از تحقیقات در رابطه با مذهب و اضطراب مرگ ، نتایج ناقصی و متناقضی را به همراه داشته است. این یافته های متناقض ، تا حدی ناشی از عدم توانایی و ناکافی بودن امکانات برای اندازه گیری مذهب و همچنین مشکل تجزیه و تحلیل داده ها می باشد.

 

هدف مطالعه

هدف مطالعه حاضر توسعه و ارزیابی تجربی یک مدل مفهومی است که شامل دو فرضیه اصلی زیر باشد:

الف: افرادی که به کلیسا میروند ، حمایت معنوی بیشتری را از جانب افرادی که به کلیسا می آیند ، دریافت میکنند. ( حمایت معنوی ، کمک هایی است که از طریق افراد هم مذهب با هدف افزایش اعتقادات مذهبی صورت میگیرد. )
ب : افرادی که حمایت معنوی بیشتری دریافت می‌کنند ، به احتمال بیشتری به خدا اعتماد خواهند کرد.
ج: کسانی که به خدا اعتقاد بیشتر و عمیق تری دارند، بیشتر از جانب خداوند احساس بخشیده شدن خواهند کرد.
د: افرادی که توسط خداوند بخشوده می‌شوند ، اضطراب مرگ کمتری را تجربه خواهند کرد.

یافته‌های تحقیق در سراسر دنیا، از تمام فرضیه ها حمایت میکنند.

 

متن اصلی مقاله