آیا انسانِ مدرن خوشبخت است؟

چاپ مقاله

آیا انسانِ مدرن خوشبخت است؟

جامعه مدرن و خوشبختی!

اغلب انسانها در دنیای مدرن وانمود می کنند که خوشبخت هستند؛چون اگر اینطور نباشند یه چشم جامعه “شکست” خورده اند.

در حقیقت انسانها یاد می گیرند که ماسکِ خوشبختی به چهره بزنند تا اعتبارِ خود را در این بازار از دست ندهند.

زیرا اگر خوشبخت نباشند، دیگر به چشمِ یک آدم نرمال به آنها نگاه نمی شود.

 

اما کافیست که نگاهی به درونِ آنها بیندازیم آن وقت به سادگی متوجه می شویم؛

که پشتِ این ماسک چه ناآرامی ها،اضطرابها،خشم ها،آشفتگی ها،افسردگی ها،بیخوابی ها و احساس مفرط بدبختی نهفته است.

بحرانی که در مناسبات و ارزش های زندگیِ شهروندی پدید آمده است.

چیزی که فروید از آن به عنوانِ “ضایعه ی فرهنگی” نام می برد.

آنچه که انسان ها را تبدیل به حیوانِ کاری کرده است و مهم ترین دارایی های آدمی یعنی عشق ورزیدن به همنوع، میل به بودن در کنار یکدیگر و توانایی اندیشیدن را از او گرفته است و او را تبدیل به ابزاری در سیستم اقتصاد کرده است.

در حالیکه اقتصاد می بایست وسیله ی خوشبختی و خشنودی او باشد.

همه این ها بشر را به جایی رسانده که امروز می بینیم و من معتقدم این یک توهم بیشتر نیست که برخی فکر می کنند که انسانِ مدرن خوشبخت شده است.

ما در حقیقت خوشبخت نیستیم؛ هرچند که سرشار از امکانات هستیم. ما دلخوشی داریم، اما شاد نیستیم.

نگارنده: زینب پندار

            کاندیدای دکتری تخصصی مشاوره

           مشاور و روان درمانگر اگزیستانسیال