یاد ایام

آخرین جلسه هدایت و مشوردت در اسلام

دانشجویان کارشناسی ارشد

خرداد ماه ۱۳۹۷

یاد ایام دکتر کلانتر

آخرین جلسه نظریه های پیشرفته مشاوره و روان درمانی

دانشجویان کارشناسی ارشد

دی ماه ۹۶

آخرین جلسه نظریه های پیشرفته مشاوره و روان درمانی

آخرین جلسه نظریه های پیشرفته مشاوره و روان درمانی

 

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

آخرین جلسه نظریه های پیشرفته مشاوره و روان درمانی

آخرین جلسه نظریه های پیشرفته مشاوره و روان درمانی

 

 

 

آخرین جلسه نظریه های پیشرفته مشاوره و رواندرمانی

دانشجویان کارشناسی ارشد

دی ماه ۱۳۹۳

آخرین جلسه نظریه های پیشرفته مشاوره و روان درمانی

آخرین جلسه کلاس خانواده و توانبخشی

دانشجویان کارشناسی ارشد مشاوره توانبخشی

دی ماه ۱۳۹۳

آخرین جلسه کلاس خانواده و توانبخشی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای ناصری

به همراه دو همکار ارجمند آقای دکتر شفیع آبادی و آقای دکتر مهاجر

 دی ماه ۱۳۹۳

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای ناصری

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم دولتشا

به همراه دو همکار ارجمند آقای دکتر سلیمی و خانم دکتر اسمعیلی

 بهمن ماه ۱۳۹۳

 جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم دولتشا

آخرین جلسه سنجش و اندازه گیری در خانواده و ازدواج

دانشجویان کارشناسی ارشد

دی ماه ۱۳۹۳

آخرین جلسه سنجش و اندازه گیری در خانواده و ازدواج

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای علینژادی

 دی ماه ۱۳۹۳

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای علینژادی

آخرین جلسه کلاس خانواده و توانبخشی

دانشجویان کارشناسی ارشد مشاوره توانبخشی

دی ماه ۱۳۹۳

آخرین جلسه کلاس خانواده و توانبخشی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم جواهری

به همراه دو همکار گرامی آقایان دکتر شفیع آبادی و دکتر فرحبخش

 جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم جواهری

 

 

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم زیارتی

به همراه دو همکار گرامی جناب آقای دکتر فرحبخش و سرکار خانم دکتر اسمعیلی

دی ماه ۱۳۹۳

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم زیارتی

 

 

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم روح الامینی

آذرماه ۱۳۹۳

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم روح الامینی

 

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم ملکی

آذرماه ۱۳۹۳

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم ملکی

آخرین جلسه مشاوره خانواده

دانشجویان دختر کارشناسی

اردیبهشت ماه ۱۳۹۳

آخرین جلسه مشاوره خانواده

آخرین جلسه فنون مشاوره

دانشجویان کارشناسی ارشد مشاوره شغلی

اردیبهشت ماه ۱۳۹۳

آخرین جلسه مشاوره خانواده

آخرین جلسه مشاوره گروهی یا جراحی شخصیت

دانشجویان کارشناسی ارشد مشاوره مدرسه

اردیبهشت ماه ۱۳۹۳

آخرین جلسه مشاوره گروهی یا جراحی شخصیت