گشتالت درمانی – فردریک پرز

این کتاب کوچک متن سخنرانی پرز هست که در چند جلسه ایراد شده است. پرز طبق معمول با ارگانیزم و عدم جدایی آن از محیط شروع می کند، محیطی که مانع رشد و بالندگی ارگانیزم میشود و جلوی تماس مرزهای من را می گیرد. فرد باید در اکنون و اینجا بماند و نسبت به درون خود آگاهی داشته باشد تا بتواند به درستی نیاز به شکل آمده در خود را تشخیص دهد و آن را ارضا کند. اما اغلب افراد تحمل ماندن در اینجا و اکنون را ندارند که یا با فرار از آن موقعیت ناخشنودی خودشان را کاهش میدهند یا با فرافکندن اجزای خود به محیط یا با ایفای نقش سعی در دستکاری و کنترل محیط دارند. اما هدف درمان گشتالتی همانا رسش (پختگی و بالندگی) است که از طریق چیره شدن بر ناکامی و تباه شدن، به انتقال از حمایت محیطی به حمایت شخصی است. این اشتباه رایج ماست که فکر میکنیم نمیتوانیم مگر اینکه از بیرون کمکی به ما برسد. اگر فرد در این بن بست مداوما بماند میتواند خود را همانطور که هست شکوفا کند بدون اینکه در اظطراب ایفای نقش خود گیر کند و محیط را تحت دستکاری خود درآورد. فرایند درمان آگاهی از اینجا و اکنون به صورت «چطور»ها است نه «چرا»ها، که این آگاهی موجب رشد می شود از طریق تعمدی شنیدن، توجه به صدا و آهنگ و حالت. پس مردم که اکثرا درگیر بازی های خود هستند (بازی مقایسه و بازی شایستگی) که بین خود (حال) و آینده شکاف ایجاد میکنند نمی توانند بدون حمایت همان محیطی که آنها را تشویق به ادامه بازیشان می کند دوام بیاورند. به قول پرز، در گشتالت درمانی «تحلیل» نمیکنیم، بلکه یکپارچه میکنیم. رویا شاهراهی به یکپارچگی است. همه قسمتهای رویا پاره های جدا شده شخصیت هستند که جز یکپارچگی هدفی ندارند. در این کتاب، مفاهیم گشتالت درمانی توسط زبان تند و تیز پرز یکی پس از دیگری مورد شرح و بسط قرار می گیرد. نام کتاب: گشتالت درمانی نویسنده: فردریک پرز مترجم: حسین اسدبیگی نشر طریق کمال

Print Friendly, PDF & Email
حتما بخوانید:  معرفی کتاب تئوری انتخاب : بررسی اجمالی

نظر شما چیست؟

avatar
700