کودکان وابسته

شما​۹ ماه بارد اری را که پشت سر می‌گذارید  د یگر تصور نمی‌کنید  این کود ک بعد  از تولد  همین‌قد ر به شما چسبید ه باشد ، اما این حقیقت د ارد .گاهی کود کان آنقد ر به ماد ر وابسته می‌شوند  که هرگز حاضر نیستند  آغوش او را ترک کنند .

برای این که شما د چار چنین کابوسی نشوید  باید  از همان ابتد ا ساعاتی را از حضور بچه غیبت کنید  و او را به کسان د یگری بسپارید .

به او توضیح د هید  که قرار است بروید  و چه کارهایی انجام د هید . با آنها صحبت کنید  و آنها را برای زند گی، بازی و سرکرد ن د ور از خود  آماد ه کنید .

با او قایم باشک‌بازی کنید  و به او یاد  د هید​د ر صورت غیبت باز می‌گرد ید .وقتی به شما می‌چسبد  با او د عوا نکنید  و د ر حالی که د ر آغوش شما است او را از خود  د ور نکنید . بلکه به او بفهمانید  با گریه نمی‌تواند  کارش را پیش ببرد  و شما ساعاتی را ناچارید  به کارهای د یگر بپرد ازید  حتی اگر د ر خانه باشید .

حتما بخوانید:  شروعی دوباره...

کود کان بعد  از نوزاد ی از گریه به عنوان حربه برای جلب توجه استفاد ه می‌کنند .

مراقب باشید  د ر این د ام گرفتار نشوید  تا هر وقت حوصله ند ارید  به گریه بی‌د لیل کود ک پاسخ مثبت د هید  و هر وقت عصبانی هستید  او را به این د لیل تنبیه کنید . یک رویه د رست را همیشه د نبال کنید  تا کود ک سرد رگم نشود .

Print Friendly, PDF & Email


مطالب مرتبط


نظر شما چیست؟

avatar
700