کودکان وابسته

شما​9 ماه بارد اري را كه پشت سر مي‌گذاريد  د يگر تصور نمي‌كنيد  اين كود ك بعد  از تولد  همين‌قد ر به شما چسبيد ه باشد ، اما اين حقيقت د ارد .گاهي كود كان آنقد ر به ماد ر وابسته مي‌شوند  كه هرگز حاضر نيستند  آغوش او را ترك كنند .

براي اين كه شما د چار چنين كابوسي نشويد  بايد  از همان ابتد ا ساعاتي را از حضور بچه غيبت كنيد  و او را به كسان د يگري بسپاريد .

به او توضيح د هيد  كه قرار است برويد  و چه كارهايي انجام د هيد . با آنها صحبت كنيد  و آنها را براي زند گي، بازي و سركرد ن د ور از خود  آماد ه كنيد .

با او قايم باشك‌بازي كنيد  و به او ياد  د هيد​د ر صورت غيبت باز مي‌گرد يد .وقتي به شما مي‌چسبد  با او د عوا نكنيد  و د ر حالي كه د ر آغوش شما است او را از خود  د ور نكنيد . بلكه به او بفهمانيد  با گريه نمي‌تواند  كارش را پيش ببرد  و شما ساعاتي را ناچاريد  به كارهاي د يگر بپرد ازيد  حتي اگر د ر خانه باشيد .

حتما بخوانید:  به دام افتادن پلنگ وحشی

كود كان بعد  از نوزاد ي از گريه به عنوان حربه براي جلب توجه استفاد ه مي‌كنند .

مراقب باشيد  د ر اين د ام گرفتار نشويد  تا هر وقت حوصله ند اريد  به گريه بي‌د ليل كود ك پاسخ مثبت د هيد  و هر وقت عصباني هستيد  او را به اين د ليل تنبيه كنيد . يك رويه د رست را هميشه د نبال كنيد  تا كود ك سرد رگم نشود .

Print Friendly, PDF & Email

نظر شما چیست؟

avatar
700