چکیده ای از نظریه مینوچین

چکیده ای از نظریه مینوچین

چکیده ای از نظریه مینوچین

چکیدهٔ فصل رویکرد ساخت نگر در خانواده درمانی عمدتاً با نام سالوادور مینوچین و همکاران وی پیوند خورده است که ابتدا در مدرسهٔ ویلت ویک و بعد، در «مرکز راهنمایی کودک فیلادلفیا» کار کردند. نظریهٔ ساختاری خانواده که متکی به نظریهٔ سیستمهاست، بر کلیت فعال و سازمان یافتهٔ واحد خانواده و شیوههای سازمان یابی خانواده از طریق الگوهای تبادلی تأکید میورزد. به طور اخص، به منظور درک ساختار خانواده، نظامهای فرعی، مرزها، اتحادها و تبانیهای خانوادگی بررسی می شوند. ساختهای بدکار نتیجهٔ قواعد نهانی هستند که بر تبادلهای خانوادگی بی اثر یا نیازمند توافق مجدد فرمان می رانند.

 

حتما بخوانید:  مراحل درمان واقعیت درمانی

مداخله های ساختاری

خانواده درمانی ساختاری به تبادلهای فعلی توجه دارد و برای عمل بها و اولویت بیشتری می دهد تا برای بینش و درک. کلی رفتار، از جمله نشانههای موجود در بیمار معلوم، در بستر ساخت خانواده مورد توجه قرار میگیرد. نقشه برداری خانواده فن مشاهدهای ساده ای است برای ترسیم الگوهای تبادلیخانواده. مداخله های ساختاری کوشش هایی هستند فعال، دقیق، و حتى ملعبه گر که به منظور تغییر ساختهای انعطاف ناپذیر، منسوخ، یا بی اثر طراحی شده اند. ساختگرایان با پیوستن به خانواده و انطباق با سبک آن، از شیوه برخورد اعضا با مشکلات و یکدیگر مطلع می شوند و سرانجام به آنها کمک میکنند که آمایههای بدکار را تغییر دهند و سازمان خانواده را بازآرایی کنند.

چکیده ای از نظریه مینوچین

فنون

به اجرا درآوردن نمایش (نشان دادن موقعیتهای تعارض خانوادگی در جلسه درمان و بازگویی نامگذاری یا تعریف یک مسئله به عنوان تابعی از ساختار خانواده) از جمله فنون درمانی هستند که به دفعات اسباب دگرگونی ساختار خانواده را فراهم می سازند. هدف نهایی این روشها، بازسازی قواعد تبادلی خانواده از طریق پژوهش و گسترش مرزهای مناسب تر میان خرده نظامها و تحکیم جایگاه خانواده است.

Print Friendly, PDF & Email

نظر شما چیست؟

avatar
700