والدین تو عامل رشد یا پسرفت تو هستند؛ انتخاب با توست.

والدین تو عامل رشد یا پسرفت تو هستند؛ انتخاب با توست.

والدین:

این عبارت که “والدین تو عامل رشد یا پسرفت تو هستند؛ انتخاب با توست.” چه احساسی در شما ایجاد می کند؟وقتی من برای اولین بار این جمله رو دیدم احساس خوبی بهم دست نداد و تصور کردم چطور مسئولیت این انتخاب با من است؟! چگونه انتخاب من باعث می شود والدینم عامل رشد و یا پسرفت من باشند؟! تا مدت ها نسبت به این عبارت گارد داشتم و نمیتوانستم درکش کنم! تا اینکه فهمیدم واقعاً انتخاب با من است.

از نگاه هایدگر وجود (دازاین) به این دنیا پرتاپ شده، به این معنا که ما (وجود) از همان ابتدا به جایی پرتاب شده ایم که خود ایجاد نکرده ایم.بعنوان مثال، ما محل تولد و والدین خویش را انتخاب نکرده ایم،همچنانکه فرهنگ،تاریخ و اجتماعی که در آن قرار داده شده ایم توسط ما انتخاب نشده است و دلیلی هم وجود ندارد که چرا ما در این سنت و نه در سنت دیگر افکنده شده ایم. اما آنچه که تحت کنترل ماست و می توانیم انتخاب کنیم این است که چگونه با این محدودیت های وجودی برخورد کنیم.

حتما بخوانید:  تحلیل وجودی فیلم فارست گامپ (Forrest Gump)

والدین تو عامل رشد یا پسرفت تو هستند؛ انتخاب با توست

انتخاب:

از نگاه وجودگرایان انسان چیزی جز آنچه خود می سازد نیست.درحقیقت غل و زنجیره هایی که در اوایل زندگی ما را محدود نگه می دارد همه بیرونی هستند.کودکی سال ها و مراحل اولیه رشد را با پدر و مادری خوپسند و … گذارنده و مانع از رشد شخصیت کودک شده اند، اوضاع و شرایطی بیرونی و خارج از خود هستند و او باید به هر نحوی خود را با آن سازگار سازد؛ در جریان رشد این رفتارهای بیرونی، درونی و نهادینه  می شوند و کودک بزرگ شده خودش رفتار خودپسند و … پیدا می کند و تغییر دادن آن سخت می شود. این جاست که مسئولیت انتخاب های فرد نمایان می شود. شناخت و کشف واقعیت وجودی خویش با میارزه و کوشش های درونی همراه است.

کشش و گرایش به رشد و گسترش استعدادهای شخصی و بالقوه از یکطرف و تن دادن به راحتی و آسایش دوران نوزادی و محافظت ها و تر و خشک شدن های دوران کودکی از طرف دیگر.

حتما بخوانید:  تحلیل روانشناختی فیلم قوی سیاه (black swan)

Print Friendly, PDF & Email

نظر شما چیست؟

avatar
700